Contact Us


ICMST2016 Secretariat

Address:
Building CIII, Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University,
The University Town, Shenzhen 518055, China.
Email:
icmst2016@sz.tsinghua.edu.cn (Dr. Dongqing Liu & Dr. Zhexu Zhang)